fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

БАЙРНЫ ДОТООД ЖУРАМ

2024 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болгох хүртэл хүчинтэй

Энэхүү дотоод журам нь  Ажилтнуудын байр – Staff House Zrt-ийн үйл ажиллагаа явуулдаг бүх байранд хамаарах бөгөөд бүх оршин суугчид заавал дагаж мөрдөх ёстойгийн зэрэгцээ тодорхой байрнуудад хамаарах тухайн байрных нь журмын хамт үйлчилнэ. Энэхүү журам нь Унгар хэл дээрх эх хувилбарын орчуулга юм; зөрүүтэй тохиолдолд Унгар хувилбарыг баримтална.

Энэхүү журам нь  Ажилтнуудын байр – Staff House Zrt.-ийн үйл ажиллагаа явуулдаг орон сууцны хороолол болон холбогдох нийтийн нэгжүүдэд („оршин суух газар”) амьдардаг хүмүүс болон байранд нь байгаа бусад хүмүүсийн эрх, үүрэг, зан үйлийг тодорхойлно. Үүнд хамт олноороо амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай үндсэн дүрмийг агуулсан бөгөөд байшин, орон сууц, өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмжийг зүй зохистой, аюулгүй ашиглах, тэдгээрийг хамгаалах ба тусад нь дүрмийн багцаар тогтоож гаргах боломжгүй бусад холбогдох шаардлагыг тусгасан болно.

Энэ нь оршин суугаа газрын бүх талбай, тухайлбал үл хөдлөх хөрөнгийн бүх өрөө болон байшинд орж, ашигладаг, байнга болон түр оршин суудаг бүх хүмүүсийг хамаарах дүрмийг тогтооно. Оршин суугчид, зочид болон байранд орж байгаа бусад хүмүүс байрны журамд заасан дүрмийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Дүрмийг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд оршин суугчдыг нүүлгэж гаргах эсвэл бусад хууль ёсны шийтгэл ногдуулах болно.

Бүх оршин суугчид Staff House Zrt.-ын ажилчдаас өгсөн бүх зааврыг бүрэн дагаж мөрдөх ёстой.

Staff House Zrt. нь өөрийн албан ёсны вэб сайтад (www.staffhouse.hu ба munkasszallok.hu) нийтэлсэн байрны дотоод журманд хэдийд ч нэг талын журмаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй.

 1. Зөвхөн зориулалтын орон сууцны нэгжтэй хүмүүс (оршин суугчид) болон Staff House Zrt.-ын ажилчдад байр руу нэвтрэхийг зөвшөөрнө. Оршин суугчдын хамаатан садан, зочид зэрэг бусад бүх хүмүүс Staff House Zrt.-аас бичгээр зөвшөөрөл авсан байх ёстой. Дээрх дүрмийн шаардлагыг хангаагүй гуравдагч этгээд байр руу орохыг ХОРИГЛОНО. Дээрх шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд хууль зөрчсөн үйлдэл болох бөгөөд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Нэвтрэх эрхтэй оршин суугчдад зөвхөн өөрт зориулагдсан зам, коридор, шатаар явахыг зөвшөөрдөг.
 2. Зочдыг бусад хязгаарлалт тогтоогоогүй тохиолдолд жижүүрт урьдчилан мэдэгдэж, зөвшөөрөл авснаар00 цаг хүртэл байранд оруулна.
 3. Оршин суугаа газрын нутаг дэвсгэр, хашаа, үүдний хашаа гэх мэт болон байрны дотор талд аливаа дуу авианы бичлэг, дүрс бичлэг, дуу дүрс бичлэг/ мэдээлэл/ бусад мэдээлэл хийх/ хадгалах/ бичих/ дамжуулахыг энэ зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд хатуу ХОРИГЛОНО. Дээр дурдсан үйл ажиллагаанд зориулсан цахим төхөөрөмж, түүний дотор камер/ гар утас/ бусад гар утасны төхөөрөмжийг ашиглан зураг/ кино/ бичлэг/ мэдээлэл гаргасан/ бичсэн/ хадгалсан бол эдгээр нь арилжааны зорилгоор бус зөвхөн хувь хүний/ хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан байж, олон нийтэд танилцуулах юмуу эсвэл бусад хэвлэлд зориулагдаагүй бөгөөд түүнчлэн хувийн нууцлалын эрхийг бөгөөд мэдээлэл боловсруулах журмыг зөрчөөгүй тохиолдолд л сая Staff House Zrt.-ийн байранд ашиглах, авч явахыг зөвшөөрнө. Дээрх дүрмээс гажсан аливаа үйл явц, үйлдэл нь дүрэм зөрчсөнд тооцогдох бөгөөд бүх тохиолдолд эрх зүйн үр дагавартай байна.
 4. Оршин суугаа газар, орон сууцны хэсэг, нийтийн эзэмшлийн талбайд олон нийтийн аюулгүй байдалд заналхийлсэн хэрэгслийг (жишээ нь, иртэй эсвэл үндэслэлгүй хэмжээний зүсэгчтэй гал тогооны хэрэгсэл, шидэгч од, сэлүүр болон бие махбодид гэмтэл учруулах боломжтой бусад зүйл: нум, хөндлөвч, тогоочийн хутга, жад буу, чавх, тугалган бороохой, бороохой, гуулин зангилаа, цахилгаан цочроох буу, 20г-аас дээш цэнэгтэй хийн шүршигч гэх мэт) авч явахыг ХОРИГЛОНО.
 5. Бүртгэлийн маягт болон бусад баримт бичиг, мэдүүлгийг бүрдүүлсний дараа л зориулалтын орон сууцанд нүүн орж болно.
 6. Бүх өрөөг зориулалтын дагуу, ялангуяа бие засах газрыг зориулалтаар ашиглах ёстой: эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс тус тусад нь зориулалтын дагуу ашиглаж болох ба тухайн байранд эсрэг хүйстэнд зориулсан ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөөг ашиглахыг ХОРИГЛОНО. Байгууламж, өрөөг зориулалтын дагуу ашиглаагүй тохиолдолд зохисгүй ашиглалтаас үүдэн гарсан осол, үр дагаварт Staff House Zrt. хариуцлага хүлээхгүй.
 7. Орон сууцны хорооллын цэвэрлэгээг тогтмол хийх нь оршин суугчдын үүрэг, хариуцлага юм. Орон сууцны байрны цэвэр байдлыг долоо хоног бүр – хариуцсан менежер, жижүүр, ажилтнуудын байрны менежерүүд – зэрэг  байрны ажилчид шалгах бөгөөд ямар ч тохиолдолд оршин суугчид орон сууцанд нэвтрэх эрхийг нь баталгаатай олгох ёстой.  Байранд үзлэг хийлгэхээс татгалзах боломжгүй, аливаа саад тотгор учруулах, биелүүлээгүй тохиолдолд бичгээр сануулах ба ноцтой тохиолдолд нэн даруй нүүлгэж гаргах арга хэмжээ авч болно.
 8. Байранд байгаа эд зүйл, тоног төхөөрөмжийн (тавилга, угаалгын машин, хатаагч, будаа агшаагч, зурагт, хөргөгч гэх мэт) бүрэн бүтэн байдал, эвдрэл гэмтлийг тухайн байранд оршин суугчид хариуцна. Цахилгаан залгуур суурилуулах, засварлахыг ХОРИГЛОНО.
 9. Байранд Staff House Zrt.-аас олгосноос бусад цахилгаан хэрэгсэл оруулахыг хатуу ХОРИГЛОНО. Үүнд гар утасны цэнэглэгч, зөөврийн компьютер, таблет, жижиг хэрэглээний цахилгаан хэрэгсэл үл хамаарна. Энэ дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд тайлан бичиж, холбогдох төхөөрөмж(үүд)-ийг Staff House Zrt. (жижүүр, менежерүүд) хураан авч, оршин суугч байрнаас нүүх үед нь буцааж өгч болно.
 10. Байрны ор дэрний цагаан хэрэглэл, тавилга, тоног төхөөрөмж, түлхүүрийг бүх оршин суугчид хариуцаж, санхүүгийн хариуцлага хүлээнэ.
 11. Орон сууцны хана, эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг гэмтээхгүй тохиолдолд л чимэглэлийг зөвшөөрнө. Үүнд захиалгаар хийгдсэн хувцас хатаагч, өлгүүр, өлгөөтэй хаалт болон орон сууцны бүтцийн элемент, тоног төхөөрөмжид суурилуулах шаардлагатай бусад төхөөрөмжийг суурилуулахыг хориглоно.
 12. Нийтийн эзэмшлийн талбайгаас өрөө рүү эд зүйл оруулах, орон сууцнаас тавилга гаргахыг ХОРИГЛОНО.
 13. Байрны гал түймэр, ослоос урьдчилан сэргийлэх албан ёсны дүрмийг хүн болгон дагаж мөрдөх ёстой.
 14. Орон сууцны зөвхөн зориулалтын газарт тамхи татахыг зөвшөөрдөг. Нийтийн эзэмшлийн талбай болон өрөө, цонх, тагтан дээр тамхи татахыг хатуу ХОРИГЛОНО.
 15. Нийтийн болон нийтийн эзэмшлийн талбайд өдрийн цагаас үл хамааран бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах чимээ шуугиантай зан үйл, үйл ажиллагаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. Мөн эдгээр газруудад согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хатуу ХОРИГЛОНО!
 16. Staff House Zrt.-ийн байранд хар тамхи, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис авчрах ба/эсвэл тэдгээрийг байр, орон сууцанд хэрэглэхийг ХОРИГЛОНО.
 17. Хувийн өмчлөлийн аудио, дүрс бичлэгийн хэрэгслийг (гар утас, таблет, тоглуулагч, чанга яригч гэх мэт) бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байхаар ажиллуулж болно.
 18. Өрөөнд өмнө хэлж мэдэгдээгүй зочин (зочид) зочлох, жижиг хэмжээний цугларалт (баяр ёслол, зугаа цэнгэл) зохион байгуулах нь зөвхөн жижүүрээс урьдчилан мэдэгдэл, зөвшөөрөл авсны дараа буюу мөн 2-р хэсгийн заалтын дагуу ( дуу чимээ, дуу чимээний эффект, төрөл нь) бусад оршин суугчид амрах цагаа өнгөрөөхөд саад болохгүй, оршин суугаа газрын ойролцоо амьдардаг хүмүүст саад болохгүй тохиолдолд л зөвшөөрөгдөнө.
 19. Зуух/богино долгионы зууханд хийж байгаа хоолыг хараа хяналтгүй орхиж болохгүй, эс тэгвээс сав болон тэдгээрийн агуулгыг зайлуулна.
 20. Нийтийн хэрэглээний болон нийтийн зориулалттай өрөөг ашиглалтын дараа цэвэр цэмцгэр байдлаар хүлээлгэн өгнө. Нийтийн эзэмшлийн талбайг хэвийн, зүй зохистой ашиглалтын хэмжээнээс хэтрүүлэн ямар нэгэн байдлаар бохирдуулж, гэмтээсэн аливаа этгээд бохирдлыг (гал тогоо, бие засах газар, шүршүүрийн бохирдлыг оруулаад) нэн даруй цэвэрлэж, учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.
 21. Коридорт хог хаягдал түр хадгалахыг ХОРИГЛОНО. Мөн орон сууцанд хог хуримтлагдахыг ХОРИГЛОНО.
 22. Халдвартай өвчтөнүүдийг оршин суугаа газрын байранд байлгахыг зөвшөөрдөггүй ба гагцхүү зөвхөн Staff House Zrt.-ын шууд зохицуулдаг арга замаар байлгана (жишээ нь, хорио цээрийн дэглэм).
 23. Оршин суугаа газрын ариун цэврийн өрөө, шүршүүр, ванн, гал тогооны өрөөнд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болон ус зайлуулах системийг хамгаалах үүднээс хоол хүнс бэлтгэх, хоол хийх явцад гарсан хог хаягдал, үлдэгдлийг ус зайлуулах суваг руу асгах, ус зайлуулах хоолойгоор цутгахыг ХОРИГЛОНО. Угаалгын өрөө, бие засах газар, тэдгээрт суурилуулсан тоног төхөөрөмж, ус зайлуулах хоолойг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах ёстой. Гал тогооны хог хаягдлыг зөвхөн энэ зорилгоор суурилуулсан саванд хаяж болно. Энэ дүрмийг дагаж мөрдөхгүй байхыг байрны дотоод журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үздэг бөгөөд санхүүгийн хохирлыг барагдуулахаас гадна нэн даруй нүүлгэж гаргах шийтгэл ногдуулдаг.
 24. Эрүүл ахуйн шаардлагаас үүдэн амрах өрөө тасалгаанд түүхий хоол бэлтгэх зэрэг хоол хийхтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг ХОРИГЛОНО. Мөн түүнчлэн өрөөнд байгаа угаалтуур ба/эсвэл угаалгын өрөөний ус зайлуулах хоолой руу хоол асгах, хог хаягдал, хүнсний үлдэгдлийг буруу хадгалахыг ХОРИГЛОНО. (хүлээн зөвшөөрөгдсөн практик: хөргөгчинд, хаалттай саванд хадгалах). Орон сууцны нэгжүүдэд будаа агшаагч болон бусад даралтат агшаагч (цахилгаан болон бусад төрлийн) ашиглахыг хориглоно. Энэ дүрмийг дагаж мөрдөхгүй байхыг байрны дотоод журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үздэг бөгөөд санхүүгийн хохирлыг барагдуулахаас гадна нэн даруй нүүлгэж гаргах шийтгэл ногдуулдаг.
 25. Хувийн ариун цэврийг сахиж, орчны цэвэр цэмцгэр байдлыг сахихгүй бол байрнаас хөөгдөхөд хүрнэ. Орон сууцны цонхоор эд зүйл, хог хаягдал, шингэн зүйл хаяхыг ХОРИГЛОНО.
 26. Цонх, тагт, коридорт ургамлыг зөвхөн бусдад саад учруулахгүйгээр галын аюулгүй байдлын холбогдох дүрэм журмын дагуу хадгалж болно.
 27. Байранд нохой, муур болон бусад тэжээвэр амьтан байлгахыг ХОРИГЛОНО.
 28. Нэг байрнаас нөгөөд шилжихдээ түрээслэгч нь байшингийн менежертэй хамтран ажиллах үүрэгтэй.
 29. Жижүүр ба/эсвэл Staff House Zrt.-ын зөвшөөрөлгүйгээр өөр орон сууцны байранд шилжихийг ХОРИГЛОХ бөгөөд орон сууцны хэсгээс нүүлгэж гаргахад хүргэж болзошгүй.
 30. Staff House Zrt.-ын байранд албан ёсоор бүртгүүлж, байрладаг оршин суугчид байрнаасаа 5-аас дээш хоногоор эзгүй байх тухайгаа Жижүүрт бичгээр (захидал, цахим шуудан) урьдчилан мэдэгдэх ёстой. Урьдчилан бичгээр мэдэгдэл хийгээгүй тохиолдолд эзгүй байх хугацаа 5 хоногоос хэтэрсэн бол тухайн оршин суугчийг оршин суугаа байрнаас нь нүүлгэн шилжүүлж болно. Ийм тохиолдолд байр эзгүй болсон өдрөөс хойш 15 хоногийн хугацаанд үлдсэн эд хөрөнгийн (тоног төхөөрөмж, эд зүйл гэх мэт) хадгалалт, буцаан олголтыг Staff House Zrt. хариуцна.
 31. Албан ёсны бүртгэлтэй оршин суугчид Staff House Zrt.-д бичгээр мэдэгдэл өгсний дараа өөрийн шийдвэрээр нүүж гарч болох боловч 60 хоногийн дотор буцаж нүүж орохыг нь  Staff House Zrt. татгалзаж болно.
 32. Жижүүртэй зөвшилцсөний дараа гарах хуудас бөглөж, өрөөний эд зүйлсэд тооллого хийж, гарын үсэг зурснаар нүүж болно. Өрөө, тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэж, анхны байдалд нь оруулах ёстой.

Staff House Zrt. гаргасан хүсэлт, мэдүүлгийг Унгар хэл дээр үйлдээгүй бол хүсэлт/мэдэгдэл гаргаж буй оршин суугч нь энэ үйл явцын харилцаа холбоо, зохицуулалтыг ойлгомжтой явуулахад шаардлагатай хэлний мэдлэгтэй хүнийг ажил олгогчоосоо гаргуулан оролцуулах ёстой.

Аливаа хүсэлт, асуудал гарвал эхлээд Жижүүрт хандах ёстой!

 Байрны дотоод журмын аль нэг заалтыг дагаж мөрдөхгүй байх нь байрнаас нэн даруй нүүлгэж гаргахад хүргэж болзошгүй юм!

Энэхүү дүрмийн талаархи мэдлэг, тэдгээрийг дагаж мөрдөх нь таныг оршин сууж буй тухайн байрныхаа дүрмийг мэддэг байх, дагаж мөрдөхөөс чөлөөлөхгүй.

+