fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

H Á Z I R E N D

Érvényes: 2024.02.01-től, visszavonásig

Mely minden, a Staff House Zrt által üzemeltetett ingatlanra egyaránt vonatkozik és minden lakó számára kötelező érvényű – és az egyedi, adott épületre vonatkozó külön házirenddel együttesen érvényes. Jelen házirend magyar nyelvű házirend fordítása, vitás kérdések esetén elsődlegesen a magyar nyelvű verzió az irányadó.

A házirend meghatározza a Staff House Zrt által üzemeltetett lakóegységekben és a hozzájuk tartozó közös területeken („lakhely”) a lakhatási lehetőséget ténylegesen igénybe vevő, valamint egyéb ott tartózkodó személyek jogait, kötelezettségeit, illetve egymással szemben tanúsított magatartásukat. Mindez tartalmazza az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek, továbbá a Házirend kiterjed a lakóépületek, ingatlanok, helyiségek és az eszközök rendeltetésszerű-, és biztonságos használatára, azok állagának megóvására és tartalmazza a további vonatkozó, de külön jogszabályban nem rögzíthető követelményeket.

Hatálya kiterjed a lakhely teljes területére, azaz a használt ingatlan minden helyiségére és mindazon személyekre, akik a lakhelyre belépnek, azt használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. A lakónak, látogatónak vagy más belépő személynek kötelessége betartani a házirendben foglalt szabályokat, amelynek be nem tartása esetén kizárást vonhat maga után, illetve lakók esetében egyéb jogkövetkezmények alkalmazására is sor kerülhet.

Minden lakó köteles maradéktalanul betartani a Staff House Zrt munkatársaitól kapott valamennyi utasítást.

A Staff House Zrt jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet hivatalos weboldalán (www.staffhouse.hu és a munkasszallok.hu) tesz közzé.

 1. Az épületbe kizárólag a lakhelyen kijelölt lakóhellyel rendelkező személyek (lakók) valamint a Staff House Zrt munkatársai léphetnek be. Minden további személy belépéséhez, ideértve a lakók hozzátartozóit, vendégeit, a Staff House Zrt írásos engedélye szükséges. A fenti előírások teljesülésének hiányában idegenek belépése az épületbe TILOS, és birtokháborításnak minősül, amely a vonatkozó törvényi szabályozás szerinti jogkövetkezményekkel jár. A belépési jogosultsággal rendelkező lakók kizárólag a számukra kijelölt utakon, folyosókon és lépcsőkön közlekedhetnek.
 2. A lakhelyen a vendég fogadása – egyéb korlátozás hatályán kívül – a Házmester előzetes értesítésével és hozzájárulásával 21.00-ig engedélyezett.
 3. A lakhelyhez tartozó területen, telken – udvar, előkert, stb. -, valamint az épület belső tereiben bármilyen hangfelvétel, képfelvétel, audiovizuális felvétel/információ/más adat készítése/tárolása/rögzítése/továbbítása a jelen pontban meghatározott kivétellel szigorúan TILOS. Fent nevezett tevékenységeket lehetővé tevő elektronikai eszközöket – köztük fényképezőgépet/mobiltelefont/más kézi kommunikációs eszközt – a Staff House Zrt területére bevinni, illetve azokkal felvételeket készíteni kizárólag azzal a feltétellel engedélyezett, hogy az ilyen berendezések felhasználásával készített/rögzített/eltárolt kép/film/felvétel/adat felhasználása kizárólag személyes/privát és nem pedig kereskedelmi célra, széles nyilvánosság előtt történő bemutatásra, publikációra történik, személyiségi jogokat, adatkezelési előírásokat nem sért. Minden a fenti szabályozástól eltérő eljárás, cselekmény a szabály megszegésének minősül, amely minden esetben jogi következményekkel jár.
 4. A közbiztonságot veszélyeztető eszközöket (a konyhai felhasználáshoz indokolatlan méretű pengével, vágóéllel rendelkező szúró- vagy vágóeszközök, dobócsillag, rugóskés vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék: pl. íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20g töltőanyag tömeget meghaladó gázspray, stb.) a lakhely területére, lakóegységeibe, közös területeire bevinni TILOS!
 5. Érkezéskor a kijelölt lakóegységeket elfoglalni csak a bejelentő lapok, illetve az egyéb dokumentumok és nyilatkozatok kitöltése után szabad.
 6. Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni, különös tekintettel a mosdókra: férfiak és nők nemek szerint megkülönböztetve használhatják, a szállón a másik nem számára fenntartott mosdót és WC-t használni TILOS! Azon személy esetében, aki nem rendeltetésszerűen használja az eszközöket, helyiségeket, az eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért és azok következményeiért a Staff House Zrt nem vállal felelősséget.
 7. A lakóegységek rendszeres takarítása a lakóegység lakóinak feladata és kötelessége. A lakóegység tisztaságának ellenőrzését hetente a Staff House Zrt. munkatársai – Területi Vezető, Házmester, Staff House vezetők – végzik, ehhez a lakóhelyiségekbe való bejutást a lakóknak minden esetben kötelezően biztosítaniuk kell. A lakóegységek ellenőrzése nem tagadható meg, az eljárás akadályozása, meghiúsítása írásbeli figyelmeztetést, súlyos esetben azonnali kiköltöztetést von maga után.
 8. Az épületben elhelyezett tárgyakért, gépekért (bútorzat, mosógép, szárítógép, rizsfőző, TV, hűtőszekrény stb.), azok állagának megóvásáért és azok rongálódásából eredő károkért a kárt okozó személy a felelős. Az elektromos csatlakozókat szerelni és javítani TILOS!
 9. A lakóegységekbe, a Staff House által biztosított elektromos fogyasztókon kívül bármilyen más, saját fogyasztót bevinni szigorúan TILOS! Kivételt képez a mobiltelefontöltő, laptop, tablet és kisebb szórakoztatóelektronikai berendezések. A szabály megszegése esetén jegyzőkönyv készül és az érintett készüléke(ke)t a Staff House Zrt (Házmester, vezetők) elkobozhatja, melyet az érintett lakó szállóról történő kiköltözésekor szolgáltat vissza tulajdonosának.
 10. A lakóépületben a lakóegységhez tartozó ágyneművel, bútorzattal, berendezésekkel és a kulcsokkal minden lakó elszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartozik.
 11. A lakóegységben csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a lakóegység falának és berendezéseinek állagában. Az előírás kiterjed az egyéni kivitelű ruhaszárítók, fogasok, akasztók (és egyéb, a lakóegység szerkezeti elemeit, berendezéseit érintő szerelést igénylő eszközök) felszerelésének tilalmára is.
 12. A közösségi helyiségekben lévő tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a lakóegységből kivinni TILOS!
 13. A lakóhely területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
 14. A lakóhely területén csak az arra kijelölt helyen megengedett a dohányzás. Dohányozni a közösségi helyiségekben és a szobákban-, az ahhoz tartozó erkélyeken, ablakokban is szigorúan TILOS!
 15. A közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Az alkohol fogyasztása ezekben a helyiségekben is szigorúan TILOS!
 16. A Staff House Zrt területeire, épületeibe TILOS mindennemű drog, kábítószer és tudatmódosítószer bevitele, és azok területen és épületekben történő használata!
 17. A külön tulajdonban lévő audio és video eszközök (telefonok, tabletek, lejátszók, hangszórók, stb) úgy üzemeltethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják.
 18. Előre nem jelezett vendég(ek) fogadása, vagy, kisebb létszámú összejövetelek (ünneplés, szórakozás) a szobákban kizárólag a Házmester előzetes értesítésével és engedélyével, valamint a 2. pont betartásával valósulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy az összejövetel, találkozó megvalósulása (zaja, hanghatásai, jellege) nem zavarhatja a lakóhelyen pihenő idejét töltő többi lakó, valamint a lakóhely környékén élők nyugalmát.
 19. Tűzhelyen/mikróban készülő ételt felügyelet nélkül hagyni TILOS, ellenkező esetben az edények – és tartalmuk – eltávolításra kerülnek.
 20. A közös használatra szolgáló és közösségi helyiségeket használat után tisztán és rendben kell átadni. Aki bármilyen módon a közös használatú helyeket, illetve területeket az üzemszerű és szabályos használatból eredő mértéken túlmenően beszennyezi vagy megrongálja, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni, (ideértve a konyhák, WC és a zuhanyzó szennyezését is) illetve az okozott kárt megtéríteni.
 21. A folyosókon lomok tárolása átmenetileg is TILOS, valamint a lakóhely egész területén a hulladék felhalmozása TILOS.
 22. A lakóhely területén fertőző beteg nem, illetve kizárólag a Staff House Zrt közvetlen rendelkezései (pl: karantén) szerint tartózkodhat.
 23. Higiéniai okokból, valamint a lefolyórendszerek védelme érdekében a lakóhely vizesblokkjaiban (wc, tusolók, fürdők) és konyháiban TILOS az ételek előkészítése, a főzéssel kapocslatos hulladék-, és maradék anyagok lefolyókba történő kidobása, kiöntése. A vizesblokkok, és az azokban telepített eszközök, lefolyók kizárólag rendeltetésszerűen használatók. A konyhai hulladék elhelyezése kizárólag az erre a célra telepített gyűjtőedényben engedélyezett. A szabály figyelmen kívül hagyása a házirend súlyos megszegésének minősül, amely – a vonatkozó anyagi károk áthárításán túl – azonnali kiköltöztetésig terjedően büntethető.
 24. Higiéniai okokból a lakószobákban TILOS minden a főzéssel kapocslatos, nyers élelmiszerekkel történő előkészítő tevékenység, valamint az élelmiszer hulladék-, és maradék anyagok nem megfelelő tárolása (elfogadott eljárás: hűtőszekrényben, zárható edényben történő tárolás), a szobában található mosdó és/vagy fürdőszobai lefolyókba történő kidobása, kiöntése. A lakóegységekben tilos a rizs-, és egyéb gyorsfőző (elektromos és egyéb kivitelű) berendezések használata. A szabály figyelmen kívül hagyása a házirend súlyos megszegésének minősül, amely – a vonatkozó anyagi károk áthárításán túl – azonnali kiköltöztetésig terjedően büntethető.
 25. A személyi higiénia és a környezeti tisztaság be nem tartása a közösségből való kizárást vonja maga után. A lakóépületek ablakaiból tárgyakat-, hulladékot kidobni, folyadékot kiönteni TILOS!
 26. Ablakban, erkélyen, folyosón növényeket ápolni csak mások érdeksérelme nélkül, és az érvényes tűzvédelmi előírásokkal összhangban engedélyezett.
 27. A lakók által ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a munkásszállás területén tartani TILOS!
 28. Az egyik lakóegységből a másikba való költöztetés esetén a lakó köteles együttműködni a lakóhely üzemeltetőjével.
 29. A Házmester és/vagy a Staff House Zrt engedélye nélkül, önhatalmúlag másik lakóegységbe költözni TILOS, és a lakóegységből történő kiköltöztetéssel járhat.
 30. A Staff House Zrt épületeibe hivatalosan bejegyzett és elhelyezett lakók az 5 napot meghaladó távollétüket előzetesen, írásban (levél, email) jelenteni kötelesek a Házmesternek. Előzetes írásbeli bejelentés hiányában az 5 napot meghaladó távollét esetében az érintett lakó a lakóhelyről kijelenthető és kiköltöztethető. Ilyen esetben a hátrahagyott tulajdon (eszközök, tárgyak, stb) megőrzését és visszaszolgáltatását a távollét kezdetétől számított 15 napig vállalja a Staff House Zrt.
 31. A Staff House Zrt épületeibe hivatalosan bejegyzett és elhelyezett lakók saját jogon hozott döntése alapján történő kiköltöztetése írásbeli nyilatkozatát követően lehetséges, de a következő 60 napon belüli vissza költöztetését a Staff House Zrt megtagadhatja.
 32. Kiköltözés a Házmesterrel való egyeztetés után a kilépő papír és a szobaleltár együttes kitöltésével és aláírásával lehetséges. A szobákat, a berendezéseket kitakarítva és eredeti állapotba visszarendezve kell átadni.

A Staff House Zrt irányába benyújtani kívánt kérelem, nyilatkozattétel esetén – amennyiben az nem magyar nyelven történik –, a kérelmet benyújtó / nyilatkozatot tevő lakó köteles a munkáltatója által delegált, az egyértelmű kommunikációhoz szükséges nyelvek ismeretével rendelkező összekötő személyt az adott kommunikációs folyamatba-, és annak bonyolításába bevonni.

 

Bármilyen kérés, probléma esetén elsőként a szállás Házmesteréhez kell fordulni!

A házirend bármely pontjának be nem tartása, megsértése a lakóhelyről történő azonnali kizárást vonhatja maga után!

A jelen házirend ismerete és betartása nem mentesít az adott épület saját házirendjének ismerete és betartása alól.

+