fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

DOMOVÝ PORIADOK

Platnosť: od 01.02.2024, až do odvolania

Platí pre všetky nehnuteľnosti prevádzkované spoločnosťou Staff House Zrt. a je záväzná pre všetkých ubytovaných – platí spoločne so špecifickým domovým poriadkom platným pre danú budovu. Tento Domový poriadok je prekladom maďarskej verzie Domového poriadku, v prípade sporových otázok je rozhodujúca maďarská verzia.

Domový poriadok stanovuje práva, povinnosti a správanie sa osôb, ktoré skutočne využívajú ubytovanie, a ostatných osôb ubytovaných v ubytovacích jednotkách a v spoločných priestoroch prevádzkovaných spoločnosťou Staff House Zrt. (ďalej len „obydlie”). Obsahuje základné pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre spoločenské spolužitie, a tiež Domový poriadok sa vzťahuje na riadne a bezpečné užívanie bytových domov, nehnuteľností, priestorov a zariadení, na zachovanie ich stavu a na ďalšie relevantné požiadavky, ktoré nemožno stanoviť v osobitnom zákone.

Zahŕňa celý priestor obydlia, t. j. všetky obývané miestnosti nehnuteľnosti a všetky osoby, ktoré do obydlia vstupujú, užívajú ho, trvalo alebo prechodne sa v ňom zdržiavajú. Ubytovaní, návštevníci alebo iné osoby vstupujúce do priestorov sú povinní dodržiavať pravidlá domového poriadku, ktorých nedodržiavanie môže viesť k vylúčeniu alebo iným právnym dôsledkom pre obyvateľov.

Všetci ubytovaní musia v plnej miere dodržiavať všetky pokyny zamestnancov spoločnosti Staff House Zrt.

Spoločnosť Staff House Zrt. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť a doplniť Domový poriadok, ktorý zverejňuje na jej oficiálnej webovej stránke (www.staffhouse.hu a munkasszallok.hu).

 1. Prístup do budovy je povolený len osobám (ubytovaným), ktoré majú vyznačené miesto ubytovania, a zamestnancom spoločnosti Staff House Zrt. Všetky ostatné osoby vrátane príbuzných a hostí ubytovaných potrebujú písomný súhlas spoločnosti Staff House Zrt. Nedodržanie vyššie uvedených predpisov má za následok ZÁKAZ vstupu a bude predstavovať neoprávnené vniknutie na pozemok a bude mať za následok právne konanie podľa príslušných právnych predpisov. Ubytovaní s prístupovými právami sa môžu pohybovať len na chodníkoch, chodbách a schodoch, ktoré sú pre nich určené.
 2. Ak nie je obmedzené iným spôsobom, hostia môžu byť v ubytovacom zariadení do 21.00 h po predchádzajúcom oznámení a so súhlasom Domovníka.
 3. Vyhotovovanie/uchovávanie/nahratie/prenos akéhokoľvek zvukového záznamu, obrazového záznamu, audiovizuálneho záznamu/informačného záznamu/iných údajov v priestoroch ubytovacieho zariadenia, na pozemku – dvore, predzáhradke atď., ako aj v interiéri budovy je prísne ZAKÁZANÉ, s výnimkou prípadov uvedených v tomto bode. Používanie elektronických zariadení – vrátane fotoaparátov/mobilných telefónov/iných ručných komunikačných zariadení – umožňujúce vyššie uvedené činnosti je povolené priniesť na územie spoločnosti Staff House Zrt. a používať ich na účely záznamu je povolené len pod podmienkou, že použitie snímok/filmov/nahrávok/údajov zhotovených/nahraných/uchovaných pomocou takýchto zariadení budú slúžiť len na osobné/súkromné a iné nie komerčné účely, nie na prezentáciu, zverejnenie širokej verejnosti, a neporušuje žiadne práva na ochranu osobných údajov alebo predpisy o spracúvaní údajov. Každý postup alebo úkon, ktorý sa odchyľuje od vyššie uvedených pravidiel, sa považuje za porušenie pravidiel, ktoré má v každom prípade právne dôsledky.
 4. Zariadenia, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnú bezpečnosť (kuchynské náradie s čepeľou alebo reznou hranou neprimeranej veľkosti, vrhacia hviezda, vystreľovací nôž alebo iný predmet schopný spôsobiť telesné zranenie: napr. luk, kuša, francúzsky nôž, harpúna, prak, vidlicový prak, olovený teleskopický obušok, obušok, boxer, elektrický paralyzér, plynový sprej s náplňou nad 20 g a podobne) je ZAKÁZANÉ priviesť na území obydlia, ubytovacích jednotiek, spoločných priestorov a podobne!
 5. Po príchode vám bude umožnené obsadiť určené ubytovacie jednotky až po vyplnení registračných formulárov a ďalších dokumentov a vyhlásení.
 6. Všetky miestnosti sa musia používať na určený účel, najmä toalety: muži a ženy ich môžu používať oddelene podľa pohlavia a je ZAKÁZANÉ používať toalety a umyvárne vyhradené pre opačné pohlavie v ubytovni! Spoločnosť Staff House Zrt. nezodpovedá za nehody a ich následky vyplývajúce z nesprávneho používania zariadení a priestorov osobami, ktoré nepoužívajú zariadenia a priestory na určený účel.
 7. Pravidelné upratovanie ubytovacích jednotiek je povinnosťou a zodpovednosťou ubytovaných. Čistotu ubytovacej jednotky kontrolujú každý týždeň zamestnanci spoločnosti Staff House Zrt.. – Oblastný manažér, Domovník, Manažéri Staff House -, ktorým musia ubytovaní v každom prípade zabezpečiť prístup do ubytovacích miestností. Kontrolu ubytovacích jednotiek nie je možné odmietnuť, zabraňovanie alebo odmietnutie konania budú mať za následok písomné upozornenie a v závažných prípadoch okamžité vysťahovanie.
 8. Osoba, ktorá spôsobila škodu, zodpovedá za predmety a stroje (nábytok, práčky, sušičky, ryžovary, televízory, chladničky atď.) v budove, za ochranu ich stavu a za škody vyplývajúce z ich poškodzovania. Je ZAKÁZANÉ inštalovať a opravovať elektrické prípojky!
 9. Do ubytovacích jednotiek je prísne ZAKÁZANÉ vnášať akékoľvek iné elektrické spotrebiče než tie, ktoré poskytla spoločnosť Staff House! Výnimkou sú nabíjačky mobilných telefónov, notebookov, tabletov a drobnej spotrebnej elektroniky. V prípade porušenia tohto pravidla bude spísaná správa a príslušné zariadenie (zariadenia) môže byť zabavené spoločnosťou Staff House Zrt. (Domovník, manažéri) a vrátené majiteľovi, keď sa ubytovaný odsťahuje z ubytovne.
 10. Každý ubytovaný je povinný zúčtovania a nesie materiálnu zodpovednosť za posteľnú bielizeň, nábytok, vybavenie a kľúče patriace k ubytovacej jednotke.
 11. Povolené sú len dekorácie, ktoré nepoškodzujú celistvosť stien a zariadenia ubytovacej jednotky. Tento predpis zahŕňa aj zákaz inštalácie individuálne navrhnutých sušičov bielizne, vešiakov, závesných konzol (a iných zariadení vyžadujúcich inštaláciu na konštrukčné prvky alebo vybavenie ubytovacej jednotky).
 12. Je ZAKÁZANÉ prenášať predmety zo spoločných priestorov do izby a vynášať nábytok z ubytovacej jednotky!
 13. V ubytovacom zariadení musí každý dodržiavať oficiálne predpisy o ochrane pred požiarmi a úrazmi.
 14. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch ubytovacieho zariadenia. V spoločných priestoroch a na izbách, balkónoch a oknách je prísne ZAKÁZANÉ fajčiť.
 15. V spoločenských a v spoločných priestoroch a oblastiach sa treba vyhýbať akémukoľvek hlučnému správaniu a činnostiam, ktoré rušia pokoj a ticho ostatných, bez ohľadu na dennú dobu. Konzumácia alkoholu je aj v týchto priestoroch prísne ZAKÁZANÁ!
 16. Je ZAKÁZANÉ vnášať do priestorov spoločnosti Staff House Zrt. akékoľvek drogy, omamné a psychoaktívne látky a používať ich v priestoroch a budovách!
 17. Samostatne vlastnené audio a video zariadenia (telefóny, tablety, prehrávače, reproduktory atď.) sa môžu používať tak, aby nerušili pokoj a ticho ostatných.
 18. Prijímanie neohlásených hostí alebo menšie stretnutia (oslavy, zábavy) v izbách sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom oznámení a so súhlasom Domovníka a v súlade s bodom 2. za predpokladu, že uskutočnenie stretnutia alebo oslavy (hluk, zvukové efekty, charakter) neruší ostatných ubytovaných, ktorí trávia čas odpočinku v ubytovacom zariadení, a obyvateľov žijúcich v blízkosti ubytovacieho zariadenia.
 19. Jedlo pripravené na sporáku/mikrovlnke je ZAKÁZANÉ ponechať bez dozoru, inak bude riad – a jeho obsah – odstránený.
 20. Spoločenské a v spoločné priestory a oblasti musia byť po použití odovzdané čisté a upratané. Každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom znečistí alebo poškodí spoločné priestory alebo oblasti nad rámec ich bežného a riadneho užívania, je povinná znečistenie bezodkladne odstrániť (vrátane znečistenia kuchýň, toaliet a spŕch) a uhradiť spôsobenú škodu na vlastné náklady.
 21. Ukladanie odpadkov, nepoužívaného nábytku na chodbách je ZAKÁZANÉ aj dočasne, rovnako ako hromadenie odpadkov v celom ubytovacom zariadení je ZAKÁZANÉ.
 22. Infekční pacienti sa nesmú zdržiavať v priestoroch ubytovacieho zariadenia alebo sa smú zdržiavať len na základe priamych nariadení Staff House Zrt (napr. karanténa).
 23. Z hygienických dôvodov a z dôvodu ochrany kanalizácie je ZAKÁZANÉ pripravovať jedlo, vyhadzovať odpad a zvyšky z varenia do kanalizácie kúpeľňových častiach (toalety, sprchy, vane) a kuchyniach v ubytovacom zariadení. Vodné bloky a v nich inštalované zariadenia a odtoky sa smú používať výlučne na určený účel. Kuchynský odpad sa môže vyhadzovať len do zbernej nádoby nainštalovanej na tento účel. Nedodržanie tohto pravidla predstavuje závažné porušenie Domového poriadku, ktoré sa – okrem prenosu príslušnej finančnej škody – môže trestať okamžitým vysťahovaním.
 24. Z hygienických dôvodov je v obytných izbách ZAKÁZANÁ akákoľvek prípravná činnosť uskutočňovaná so surovými potravinami, súvisiaca s varením, ako aj nevhodné skladovanie potravinového odpadu a zvyškov jedla (prijateľná prax: skladovanie v chladničke, v uzatvárateľnej nádobe), vylievanie alebo vysypávanie do umývadla a/alebo odtokov, nachádzajúcich sa v kúpeľni v izbách. V ubytovacích jednotkách je zakázané používať ryžovary a iné rýchlovarné hrnce (elektrické alebo v inom prevedení). Nedodržanie tohto pravidla predstavuje závažné porušenie Domového poriadku, ktoré sa – okrem prenosu príslušnej finančnej škody – môže trestať okamžitým vysťahovaním.
 25. Nedodržiavanie osobnej hygieny a čistoty prostredia bude mať za následok vylúčenie z komunity. Vyhadzovanie predmetov, odpadkov a vylievanie tekutín z okien obytných budov je ZAKÁZANÉ!
 26. Pestovanie rastlín v oknách, na balkónoch a chodbách je povolené len bez poškodzovania záujmov ostatných osôb, a v súlade s platnými protipožiarnymi predpismi.
 27. Chov psov, mačiek a iných domácich zvierat v ubytovacom zariadení je ZAKÁZANÉ!
 28. Pri sťahovaní z jednej ubytovacej jednotky do druhej je ubytovaný povinný spolupracovať s prevádzkovateľom ubytovania.
 29. Sťahovanie do inej ubytovacej jednotky bez súhlasu Domovníka a/alebo spoločnosti Staff House Zrt. je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok vysťahovanie z ubytovacej jednotky.
 30. Ubytovaní oficiálne prihlásení a ubytovaní v budovách Staff House Zrt musia svoju neprítomnosť dlhšiu ako 5 dní vopred písomne (listom, e-mailom) nahlásiť Domovníkovi. V prípade absencie predchádzajúceho písomného oznámenia môže byť dotknutý ubytovaný odhlásený a vysťahovaný z ubytovacieho zariadenia, ak jeho neprítomnosť presiahne 5 dní. V takom prípade sa spoločnosť Staff House Zrt. zaväzuje, že zanechaný majetok (náradie, predmety atď.) uchová a vráti v dobe do 15 dní od začiatku neprítomnosti.
 31. Ubytovaní, ktorí sú oficiálne prihlásení a ubytovaní v budovách spoločnosti Staff House Zrt., sa môžu vysťahovať na základe vlastného rozhodnutia po písomnom oznámení, ale do 60 dní môže spoločnosť Staff House Zrt. zamietnuť ich opätovné nasťahovanie.
 32. Odsťahovanie sa môže uskutočniť po spoločnej dohode s Domovníkom, vyplnením a podpísaním výstupného formulára a izbovej inventúry. Izby a zariadenia sa musia odovzdať vo vyčistenom stave a je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu.

V prípade žiadosti alebo vyhlásenia, ktoré sa majú predložiť spoločnosti Staff House Zrt. – ak to nie je uskutočňované v maďarskom jazyku –, ubytovaný, ktorý predkladá žiadosť/vyhlásenie, musí do procesu komunikácie a jej riadenia zapojiť kontaktnú osobu poverenú jeho zamestnávateľom, ktorá ovláda jazyky potrebné na zrozumiteľnú komunikáciu.

Akékoľvek požiadavky alebo problémy v prvom rade adresujte Domovníkovi!

Nedodržanie ktoréhokoľvek z pravidiel domového poriadku môže mať za následok okamžité vylúčenie z ubytovacieho zariadenia!

Znalosť a dodržiavanie tohto domového poriadku vás nezbavuje povinnosti poznať a dodržiavať vlastný domový poriadok budovy.

+