fbpx

You can read the House Rules in the following languages:

ENG, GER, MON, SRB, SVK, TGL, TUR, UKR, VIE

MGA PANUNTUNAN NG TIRAHAN

Epektibo mula: 01.02.2024, hanggang sa bawiin

Nalalapat ang patakarang ito sa lahat ng tirahan na pinapatakbo ng Staff House Zrt. at may bisa sa lahat ng residente – at nalalapat kasama ng mga panuntunan sa tirahan na partikular sa anumang aktwal na gusali. Ang patakarang ito ay pagsasalin ng orihinal na Hungarian na bersyon; sa kaso ng pagkakaiba, ang Hungarian na bersyon ang mananaig.

Itinatakda ng patakarang ito ang mga karapatan, obligasyon at pag-uugali ng mga taong naninirahan sa mga yunit ng tirahan at ang mga kaugnay na karaniwang yunit na pinapatakbo ng Staff House Zrt. (“paninirahan”) at iba pang taong nananatili sa lugar. Naglalaman ito ng mga pangunahing alituntunin na mahalaga para sa pamumuhay nang sama-sama bilang komunidad at sumasaklaw sa wasto at ligtas na paggamit ng mga tirahan, mga yunit ng tirahan, mga silid, at kagamitan, pagpapanatili ng kanilang kondisyon, at kasama ang iba pang nauugnay na mga kinakailangan na hindi maaaring ilagay sa hiwalay na hanay ng mga tuntunin.

It covers rules for the entire area of the residence, i.e. all the rooms of the real property and all persons who enter, use, permanently or temporarily reside in the house. Residents, visitors or other persons entering the premises are obliged to comply with the rules set out in the House Rules. Failure to comply with the rules may result in eviction or other legal sanctions for residents.

All residents must fully comply with all the instructions given to them by Staff House Zrt. staff.

Ang Staff House Zrt. ay may karapatan na sarilinang amyendahan ang Mga Panuntunan ng Tirahan anumang oras, na inilathala sa opisyal na website nito (www.staffhouse.hu at munkasszallok.hu).

 1. Tanging ang mga taong may itinalagang yunit ng tirahan (mga residente) at mga empleyado ng Staff House Zrt ang pinapayagang pumasok sa gusali. Ang lahat ng iba pang tao, kabilang ang mga kamag-anak at bisita ng mga residente, ay dapat may nakasulat na pahintulot sa Staff House Zrt. para pumasok. IPINAGBABAWAL para sa sinumang ikatlong partido na pumasok sa gusali nang hindi nakakatugon sa mga tuntunin sa itaas. Ang kabiguang sumunod sa mga kinakailangan sa itaas ay bubuo ng paglabag at magreresulta sa legal na aksyon sa ilalim ng naaangkop na batas. Ang mga residenteng may mga karapatan sa pag-access ay pinapayagan lamang na gamitin ang mga daan, koridor at hagdan na itinalaga para sa kanila.
 2. Ang mga bisita ay pinapayagan sa tirahan, maliban kung pinaghihigpitan, hanggang 21:00 na may paunang abiso at pahintulot ng Bantay.
 3. Ang paggawa/pagtatago /pag-record/pagpapadala ng anumang sound recording, image recording, audiovisual recording/impormasyon/iba pang data sa teritoryo ng tirahan, sa lugar – bakuran, harapan, atbp. – at sa loob ng gusali ay mahigpit na IPINAGBABAWAL, maliban sa nakasaad sa sugnay na ito. Ang mga electronic device, kabilang ang mga camera/mobile phone/iba pang handheld communication device, para sa mga nabanggit na aktibidad ay pinapayagan lamang na gamitin o dalhin sa lugar ng Staff House Zrt. kung ang mga larawan/film/recording/data na ginawa/ni-record/itinago gamit ang mga naturang device ay eksklusibo para sa personal/pribadong paggamit, at hindi para sa komersyal na layunin, pagtatanghal sa pangkalahatang publiko o iba pang publikasyon, at kung hindi ito lumalabag sa anumang karapatan sa privacy o mga regulasyon sa pagproseso ng data. Anumang pamamaraan o aksyon na lumihis sa mga tuntunin sa itaas ay dapat ituring na paglabag sa mga patakaran at sa lahat ng kaso ay magkakaroon ng mga legal na kahihinatnan.
 4. IPINAGBABAWAL na magdala ng mga device na mapanganib sa kaligtasan ng publiko (hal., mga kagamitan sa kusina na may talim o nakakaputol na talim na hindi makatwiran ang laki, throwing star, switchblade o iba pang bagay na maaaring magdulot ng pinsala sa katawan.: hal. pana, kutsilyo ng chef, sibat na baril, tirador, baton, tansong buko, electric stun gun, spray ng gas na may charge na higit sa 20g, atbp.) sa teritoryo at mga yunit ng tirahan at mga karaniwang lugar.
 5. Sa pagdating, ang mga itinalagang yunit ng tirahan ay maaari lamang okupahan pagkatapos makumpleto ang mga form ng pagpaparehistro at iba pang dokumento at deklarasyon.
 6. Ang lahat ng mga silid ay dapat gamitin para sa kanilang nilalayong layunin, lalo na ang mga palikuran: ang mga lalaki at babae ay dapat gumamit ng mga ito nang hiwalay ayon sa itinalaga, at BAWAL gamitin ang mga palikuran at banyong nakalaan para sa kabaligtaran ng kasarian sa gusali. Sa kaso ng mga taong nabigong gamitin ang mga pasilidad at silid para sa kanilang layunin, ang Staff House Zrt. ay hindi mananagot para sa anumang aksidente na nagreresulta mula sa hindi wastong paggamit o mga kahihinatnan.
 7. Ang regular na paglilinis ng mga yunit ng tirahan ay responsibilidad at tungkulin ng mga residente. Ang kalinisan ng yunit ng tirahan ay sinusuri lingguhan ng kawani ng Staff House Zrt.– Tagapamahala ng Lugar, Bantay, Mga Tagapamahala ng Tirahan ng Kawani – kung saan ang pag-access sa mga yunit ng tirahan ay dapat na ginagarantiyahan ng mga residente sa anumang kaso. Ang pag-inspeksyon sa mga yunit ng tirahan ay hindi maaaring tanggihan, ang pagharang o hindi pagsunod ay magreresulta sa nakasulat na babala at, sa mga seryosong kaso, agarang pagpapaalis.
 8. Ang mga residente sa gusali ay may pananagutan para sa pangangalaga ng kondisyon ng mga bagay at kagamitan (muwebles, washing machine, dryer, rice cooker, TV, refrigerator, atbp.) sa gusali at para sa anumang pinsala sa mga ito. IPINAGBABAWAL na mag-install o magkumpuni ng mga saksakan ng kuryente.
 9. Mahigpit na IPINAGBABAWAL na magdala sa mga yunit ng tirahan ng anumang iba pang mga de-koryenteng kasangkapan maliban sa ibinigay ng Staff House. Ang mga eksepsyon ay mga charger ng mobile phone, laptop, tablet, at maliliit na consumer electronics. Kung sakaling may paglabag sa panuntunang ito, gagawa ng ulat, at ang (mga) device na kinauukulan ay maaaring kumpiskahin ng Staff House Zrt (Bantay, mga tagapamahala) at ibalik kapag umalis ang residente sa gusali.
 10. Ang lahat ng residente ay responsible at may pananagutan sa pananalapi para sa bed linen, muwebles, kagamitan, at mga susi na pagmamay-ari ng yunit ng tirahan sa gusali.
 11. Pinahihintulutan lamang ang dekorasyon kung hindi nito masisira ang integridad ng mga dingding at kasangkapan ng tirahan. Kabilang dito ang pagbabawal sa pag-install ng mga pasadyang pampatuyo ng damit, hanger, nakabitin na bracket at anumang iba pang device na nangangailangan ng pag-install sa mga elemento ng istruktura o kagamitan ng yunit ng tirahan.
 12. IPINAGBABAWAL na dalhin ang mga bagay mula sa mga karaniwang lugar papunta sa mga silid at kasangkapan sa labas ng yunit ng tirahan.
 13. Dapat sumunod ang lahat sa opisyal na mga regulasyon sa pag-iwas sa sunog at aksidente sa lugar.
 14. Ang paninigarilyo ay pinapayagan lamang sa mga itinalagang lugar ng tirahan. Ang paninigarilyo ay mahigpit na IPINAGBABAWAL sa mga karaniwang lugar, sa mga silid, bintana at sa mga balkonahe.
 15. Ang maingay na pag-uugali at aktibidad na nakakagambala sa kapayapaan at katahimikan ng iba ay dapat na iwasan sa mga lugar na karaniwan at komunidad anuman ang oras ng araw. Ang pag-inom ng alak ay mahigpit ding IPINAGBABAWAL sa mga lugar na ito!
 16. IPINAGBABAWAL na magdala ng anumang droga, gamot na pampaantok, at mga bagay na nakakapagpabago ng isip sa lugar ng Staff House Zrt. at/o gamitin ang mga ito sa lugar at sa mga gusali.
 17. Ang indibidwal na pagmamay-aring audio at video na kagamitan (mga telepono, tablet, player, speaker, atbp.) ay maaaring gamitin sa paraang hindi nakakagambala sa kapayapaan at katahimikan ng iba.
 18. Ang pagbisita ng (mga) bisitang hindi pa ipinaalam o pagdaraos ng maliliit na pagtitipon (mga pagdiriwang, libangan) sa mga silid ay maaaring maganap lamang sa paunang abiso at pahintulot ng Bantay, at bilang pagsunod sa seksyon 2, sa kondisyon na ang pagtitipon o pulong (ang ingay nito, mga sound effect, kalikasan) ay hindi nakakaabala sa iba pang mga residente na nagpapahinga at sa mga taong kapitbahay ng tirahan.
 19. Ang pagkaing niluluto sa kalan/sa microwave ay HINDI DAPAT iwanang walang bantay, kung hindi, ang mga lalagyan – at ang mga laman nito – ay aalisin.
 20. Ang mga karaniwang gamit at mga silid ng komunidad ay dapat ilagay sa isang malinis at maayos na kondisyon pagkatapos gamitin. Sinumang tao na sa anumang paraan ay nanghawa o pumipinsala sa mga karaniwang lugar na lampas sa limitasyon ng kanilang normal at wastong paggamit, ay dapat agad na linisin ang kontaminasyon (kabilang ang kontaminasyon ng mga kusina, palikuran at paliguan) at magbayad para sa mga pinsalang dulot.
 21. IPINAGBABAWAL ang pansamantalang pag-iimbak ng basura sa mga pasilyo at BAWAL din ang akumulasyon ng basura sa tirahan.
 22. Ang mga nakakahawang pasyente ay hindi pinapayagang manatili sa lugar ng tirahan, o sa mga paraang direktang kinokontrol ng Staff House Zrt. (hal. quarantine).
 23. Para sa mga kadahilanang pangkalinisan at para maprotektahan ang mga sistema ng paagusan, IPINAGBABAWAL na maghanda ng pagkain, magtapon ng mga dumi at labi mula sa lutuin sa mga paagusan o ibuhos ang mga ito sa mga paagusan sa banyo, shower, paliguan at mga lugar ng kusina ng tirahan. Ang mga banyo at palikuran at ang mga kagamitan at kanal na naka-install sa mga ito ay dapat lamang gamitin para sa kanilang mga layunin. Ang mga basura sa kusina ay maaari lamang itapon sa mga lalagyan na naka-install para sa layuning ito. Ang kabiguang sumunod sa panuntunang ito ay itinuturing na malubhang paglabag sa Mga Panuntunan ng Tirahan, na maaaring parusahan ng agarang pagpapaalis, bilang dagdag sa pagbabayad para sa anumang pinansiyal na pinsala.
 24. Para sa mga kadahilanang pangkalinisan, ang lahat ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pagluluto, na kinasasangkutan ng paghahanda ng hilaw na pagkain sa tirahan ay IPINAGBABAWAL, gayundin ang pagtatapon o pagbuhos ng mga ito sa lababo at/o mga paagusan sa banyo sa silid o ang hindi wastong pag-iimbak ng basura ng pagkain at mga tira (tinatanggap na kasanayan: imbakan sa refrigerator, sa saradong lalagyan). Ang paggamit ng mga rice cooker at iba pang pressure cooker (de-koryente at iba pang uri) ay ipinagbabawal sa mga uunit ng tirahan. Ang kabiguang sumunod sa panuntunang ito ay itinuturing na malubhang paglabag sa Mga Panuntunan ng Tirahan, na mapaparusahan ng agarang pagpapaalis, bilang dagdag sa pagbabayad para sa anumang pinansiyal na pinsala.
 25. Ang kabiguang mapanatili ang personal na kalinisan at kalinisan sa kapaligiran ay magreresulta sa pagpapaalis sa komunidad. IPINAGBABAWAL na magtapon ng mga bagay, dumi o likido sa mga bintana ng mga gusaling tirahan.
 26. Ang mga halaman ay maaaring itago lamang sa mga bintana, balkonahe, at pasilyo nang hindi nagdudulot ng istorbo sa iba at alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon sa kaligtasan ng sunog.
 27. IPINAGBABAWAL na magtabi ng mga aso, pusa at iba pang alagang hayop sa lugar ng akomodasyon.
 28. Kapag lumipat mula sa isang yunit ng tirahan patungo sa isa pa, obligado ang nangungupahan na makipagtulungan sa tagapamahala ng tirahan.
 29. Ang paglipat sa ibang yunit ng tirahan nang walang pahintulot ng Bantay at/o Staff House Zrt. ay IPINAGBABAWAL at maaaring magresulta sa pagpapaalis sa yunit ng tirahan.
 30. Ang mga residenteng opisyal na nakarehistro at pinaunlakan sa mga gusali ng Staff House Zrt. ay dapat mag-ulat ng kanilang pagliban ng higit sa 5 araw nang nakasulat (liham, email) sa Bantay nang maaga. Sa kawalan ng naturang paunang nakasulat na abiso, ang kinauukulang residente ay maaaring alisin sa tirahan at mapaalis kung ang pagliban ay lumampas sa 5 araw. Sa ganitong kaso, ang Staff House Zrt. ay responsable para sa pag-iingat at pagbabalik ng ari-arian na naiwan (kagamitan, bagay, atbp.) sa loob ng 15 araw mula sa simula ng pagliban.
 31. Ang mga residenteng opisyal na nakarehistro at pinaunlakan sa mga gusali ng Staff House Zrt. ay maaaring lumipat sa kanilang sariling desisyon pagkatapos magbigay ng nakasulat na abiso ngunit ang paglipat pabalik sa loob ng 60 araw ay maaaring tanggihan ng Staff House Zrt.
 32. Ang paglipat ay posible pagkatapos ng konsultasyon sa Bantay at sa pamamagitan ng pagpuno at pagpirma sa exit form at sa imbentaryo ng silid. Ang mga silid at kagamitan ay dapat linisin at ibalik sa kanilang orihinal na estado.

Sa kaganapan ng isang kahilingan o deklarasyon na isusumite sa Staff House Zrt, kung wala ito sa Hungarian, ang residenteng nagsumite ng kahilingan/deklarasyon ay dapat na may kasamang taong tagapag-ugnay na itinalaga ng kanyang employer sa komunikasyon at pamamahala ng proseso na siyang bihasa sa mga wikang kailangan para sa malinaw na komunikasyon.

Anumang mga kahilingan o problema ay dapat munang tugunan sa Bantay!

Ang hindi pagsunod sa alinman sa Mga Panuntunan ng Tirahan ay posibleng magresulta sa agarang pagpapaalis sa akomodasyon!

Ang kaalaman at pagsunod sa mga panuntunang ito ay hindi nagpapaliban sa iyo mula sa pagiging pamilyar at pagsunod sa mga patakaran ng aktwal na gusaling tinitirahan mo

+